اطلاعیه نرخ ثبت نام اینترنتی

ثبت نام اولیه جهت سرپرست خانواده مبلغ 25،000 ریال و به ازاء هر نفر زائر مبلغ 5،000 ریال اضافه می گردد.