شرایط ثبت نام

اطلاعیه
شرایط و مقررات ثبت نام از متقاضیان اقامت در حسینیه نجف آبادیها(مشهد مقدس)
1- ثبت نام هر ماه از اول ماه قبل انجام می شود و ثبت نام تابستان , ایام عید و مناسبتهای ویژه زودتر انجام می شود. (با مراجعه به سایت برنامه زمانبندی وتاریخ ثبت نام رامطالعه فرمائید.)
2- فقط به درخواست متقاضیانی که متولدوشناسنامه ی صادره ازنجف آبادداشته باشندرسیدگی خواهدشدوثبت نام نهائی بادرنظرگرفتن کلیه شرایط حسینیه انجام می گیرد.
3- متقاضیان ازتاریخ 27/12/1391تازمان ثبت نام جدیددرحسینیه پذیرش نخواهندشد.(به صورت یک سال درمیان،ضمنا" در صورت خالی بودن اتاق ها در فصل زمستان محدودیت درنظرگرفته نمی شود. )
4-مشخصات افراد درهرشرایط سنی بایستی درلیست پیش ثبت نام قیدشده باشد.
5- افراد متقاضی درهراتاق حتما" باید با یکدیگر محرم باشند.
6- دراتاق های تودرتو بیش از دوخانوارثبت نام نگردد.
7- برای هر ثبت نام شماره تلفن همراه جداگانه ثبت گردد.
8- ازپذیرش افرادمجرد(خانم/اقا)درقسمت خانوادگی معذوریم.
9- حداکثرمدت اقامت دربهاروتابستان 5شب،ایام نوروز4شب،ماه مبارک رمضان10شب می باشدومدت اقامت درپاییزوزمستان باتوجه به تعدادمتقاضیان تعریف می گردد.
10- پذیرش شدگانی که به هردلیلی نتوانندبه مشهد بروند10روزقبل ازتاریخ مقرربه دفترمراجعه وانصراف خودرااعلام وهزینه رادریافت نمایندوبه هیچ وجه برگه پذیرش خودرادراختیارغیرقرارندهندزیراکه درمشهدپذیرش نشده وعواقب آن متوجه خودشان می گردد.
دفترحسینیه نجف آبادیها(مشهد مقدس)
لازم به تذکراست درفصل تابستان وایام عید ازبین پیش ثبت نام ها اسامی به قید قرعه انتخاب می گرددودردوفصل پایئزوزمستان قرعه کشی انجام نخواهد شدونفر اول که ثبت نام کند پذیرفته ونفر دوم درصورت انصراف نفراول جایگزین خواهد شد.(نفر اول و نفر دوم ثبت نام کننده در بالای فرم پیش ثبت نام درج شده است )